Smaka på Västmanland

Affärsmodeller för ursprungsmärkta livsmedel

Ett samverkansprojekt Smaka på Västmanland driver tillsammans med Vreta Kluster, Östgötamat, NIFA Värmland och Lokalproducerat i väst. Startades upp hösten 2022 och pågår till december 2024. Våra fem organisationer sitter på väldigt mycket kunskap och tillsammans skapar vi nytta för framtidens affärsmodeller inom lokal livsmedelsproduktion.

Bakgrund till projektet

Producentorganisationerna har i respektive län arbetat parallellt med företagsutveckling, frågor som berör marknad och försäljning och indirekt landsbygdsutveckling. Det har genererat kunskap, nätverk, utvecklingsstrategier och välgrundade framtidsvisioner. Att sätta samman denna kunskapsbank och ta del av varandras erfarenheter är ett effektivt sätt att ta steg framåt.

Tidigare arbeten sedan bl.a. Matlandet visionen och de satsningar som följer både den nationella livsmedelsstrategin men också de regionala strategierna, kan ett samarbete med fokus på ursprungsmärkning, logistik och e-handel, som viktiga ämnen för moderna och innovativa affärsmodeller stärka näringen i hela livsmedelskedjan.

Utmaning

Utlysningen efterfrågar stärkt lokal eller regional värdekedja för livsmedel. Det möter följande utmaning:

Vi behöver mer lokalt producerad mat.

Vi behöver fler producenter och företag som växer.

Det är dyrt och svårt att nå konsument. På små volymer slår kostnaden igenom stort på pris och begränsar målgruppen till de med hög köpkraft eller högt särintresse. Det begränsar tillväxten och möjligheten att bygga lokala eller regionala värdekedjor.

Möjliga vägar till konsument

Vi behöver konkurrenskraftiga alternativ för att ta lokalt och regionalt producerad mat till konsument. Befintliga aktörer har höga volymer inom smala sortiment inom primärproduktion och är kopplade till förädlingsaktörer med mycket hög volym kopplat till en mängd olika kanaler.

Nya producenter, små och de som växer har tillgång till konsumenten i första hand genom kanalerna:

Egen butik/gårdsförsäljning, egen online handel och/eller REKO.

Det är en stor utmaning att lyfta sig från den småskaliga och kanske hantverksmässiga volymen till något som kan växa till sig.

Lokalt och regionalt producerat livsmedel är inte en homogen grupp av produkter med en homogen målgrupp. Utmaningen är att kunna erbjuda och välja rätt kanaler till rätt målgrupp för en viss produkt.

Arbetsgång

Vi vill i samarbete mellan fyra erfarna producentorganisationer, Nifa Värmland, Smaka på Västmanland, Lokalproducerat i Väst och Östgötamat använda våra best practices, undersöka nya och befintliga kanaler, välja och prioritera, formulera hypoteser till lösningar för att hur vi lönsamt kan erbjuda en hel regions regionala livsmedelsproduktion till konsument i större skala.

I projektet dras också erfarenhet av kunskapen som är upparbetat med den stora skånska satsningen, Smaka på Skåne. Östgötamat och Smaka på Skåne är de organisationer som har arbetat längst med regionala ursprungsmärkningar i Sverige.

Tillsammans har projektets partners mycket stor erfarenhet av arbetet med att utveckla marknadskanaler och affärsmodeller för lokal mat och dryck. Projektet har därför en väldig stark förankring och kunskap för att kunna vidareutveckla sina affärsmodeller.

Eftersom hållbarhet är i fokus för konsument vill vi undersöka hur man på lika fot med kvalitetskriterier kan inarbeta hållbarhetsaspekten i regional ursprungsmärkning. Än så länge finns enbart ett exempel från Norden där man har börjat inarbeta hållbarhetsperspektiv i ursprungsmärkning, D.O. Saimaa, Finland: https://www.dosaimaa.fi/in-english

Vi prövar och utvärderar hypoteser. Eftersom förutsättningarna kan vara olika i de fyra regionerna väljer vi den eller de vi bedömer ha störst potential för att skala upp.

Projektet ska formulera och pröva affärsmodeller. Förutsättningar för att företagen kan växla upp i större volym och eller diversifiera varierar, men med delade erfarenheter, teknikorganisationer med marknadsföring, goda exempel och stöd i processen kan fler komma att ta steget. Affärsmodellens incitament kommer vara drivkraften i utrullningen efter projektets genomförande och säkerställa att den lever vidare. Kan det göras redan inom ramen för projektet är det en succé. Erbjudanden av varor med identitet samlade under ett gemensamt paraply ska stärka företagen kommersiellt.

Mål vid projektets slut

 – Att företagen i och emellan regionerna skapar ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte inom hela värdekedjan.

 – Att skapa minst en hållbar affärsmodell för ursprungsmärkta livsmedel från producent till konsument anpassad till respektive region.

 – Att minst 20 livsmedelsbutiker per region ska använda sig av lokal mat i sin marknadsföring.

 – Att minst 10 restauranger eller besöksnäringsföretag per region ska tydligt marknadsföra lokal mat på menyn.

 – Att delta på minst 1 mässa för att visualisera regionala ursprungsmärkningar

Mål på längre sikt

 – Ökad produktion av lokala råvaror med tydlig ursprungsmärkning.

 – Ökad kännedom om olika regioner och de råvaror som finns där.

Detta projekt är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket i Sverige.

Projekthuvudansvar: Vreta Kluster

×