Smaka på Västmanland

Om Salamässan

Västmanlandsregionens största publika mässa räknat till antalet besökare och antalet utställare. Totalt besöks mässan, med ca 150 utställare, av mellan 14 000-16 000 besökare över tre dagar. Salamässan startade 1987 arrangeras vartannat år.

Smaka på Västmanland går in som mässpartner i Salamässan 2022 vilken kommer arrangeras 26-28 augusti. Aktiviteten är en av insatserna under projektet “Lokalt på Menyn”. Medlemmar i föreningen ges på denna mässa möjlighet till att delta i olika former för att stärka sina affärer.

 

Om Lokalt på Menyn

Ett projekt finansierat av Jordbruksverket som löper fram t o m 31 mars 2023. Det övergripande syftet med projektet är formulerat så här i ansökan: Projektet Lokalt på menyn bidrar till att minska avståndet mellan producent och konsument och öka antalet producenter genom att genomföra en rad olika insatser och aktiviteter. SPVs aktiva medverka på Salamässan stämmer väl in i vad som beskrivs i ansökan.

Övergripande syfte och mål med aktiviteten.

Att ge medlemmarna i SPV en möjlighet att utifrån projektet Lokalt på Menyn möta konsumenter/mässbesökare och göra konkreta affärer. För SPV handlar det om att marknadsföra föreningen SPV och stärka varumärket gentemot olika målgrupper. Vilket i sin tur skall underlätta i arbetet att rekrytera nya medlemmar. SPVs medverkan på Salamässan skall bidra till att flytta fram sina positioner i Västmanland. Som en aktör som arbetar med att utveckla segmentet lokalproducerat. Aktiviteten skall ses som ett så kallat ”positioneringsevent”.

Genomförande

SPV på Salamässan genomförs utifrån följande koncept i tre delar:

Smaka på Västmanland, Marknad

En yta på ca 200 kvm, inomhus i en av hallarna, där cirka 15 medlemsföretag ställer ut under ett gemensamt varumärke, Smaka på Västmanland. Primärt lokalproducenter som säljer produkter. Placerad i ytan även en central monter med avsändare Smaka på Västmanland för samlade aktiviteter. Att som medlem delta med monter på denna del är väldigt kostnadseffektivt och stora möjligheter ges till konkreta affärer, marknadsföring och gemenskap med övriga utställare som tillsammans kommer skapa en tilltalande atmosfär för mässbesökaren.

Smaka på Västmanland, Foodcourt

En specifik yta utomhus på ca 100 kvm, i anslutning till inomhusytan, där ca 4 medlemsföretag eller samarbetspartner ställer ut under ett gemensamt varumärke, Smaka på Västmanland. Primärt restauranger som lagar och säljer mat i ett foodcourt-upplägg. På ytan finns också sittplatser.

Smaka på Västmanland, Kunskap

En lokal i anslutning till mässan där SPV kan vara avsändare för möten, aktiviteter och seminarier som förmedlar kunskap. Målgrupper och innehåll varierar utifrån olika dagar. Fredag mer inriktat mot näringsliv och det offentliga och lördag/söndag mer mot allmänheten. Inom ramen för den här rubriken kan det även ingå någon form av aktivitet riktad till de företag, inom SPV, som ställer ut och som stärker deras mässdeltagande. Mässutställare inom den gröna näringen inbjuds till att fylla innehållet i denna kunskapsdel under mässans tre dagar.

Vad händer nu?

Januari:

Inbjudan går ut till samtliga medlemmar i Smaka på Västmanland för deltagande i Salamässan hösten 2022.

Mars:

Uppstartsmöte alla utställare

Maj:

Program klart för alla delar i Smaka på Västmanlands deltagande på Salamässan 2022.

För information kring detta projekt vänligen kontakta Rikard Skanevall eller Christoffer Axelsson.

E-post: rikard.skanevall@smakapavastmanland.se, Christoffer.axelsson@smakapavastmanland.se

Projektägare:

Smaka på Västmanland

Projektpartner:

Agro Örebro

Finansieras av:

Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Samlingsplatsen för lokalproducerad mat hösten 2022.

×