Smaka på Västmanland

Lokalt på Menyn

 

 

I en strategisk genomlysning av marknaden i Västmanland under 2019 tillsammans med våra medlemmar så har Smaka på Västmanland konstaterat att:

1. Idag är efterfrågan stark från konsumenter via butiker och direktförsäljning.
2. Utmaningen idag är att öka efterfrågan från restauranger.
3. Vi behöver öka utbudet från producenterna för att möta befintlig och ökande efterfrågan.
4. Ett ökat inslag av lokalt producerade livsmedel på restauranger ökar efterfrågan i sig men ökar också status på produkterna/producenterna vilket stärker producenternas konkurrenskraft och förmåga att leva och växa. 

Braxqueneller, Djäknebergets Restaurang i kampanjen 200% Lokalt på Tallriken 2021. Foto: Avig Kazanjian

Smaka på Västmanland är en ekonomisk förening med medlemmar, från såväl livsmedelsproducenter till restauranger, vilken grundades för att öka efterfrågan på närproducerade livsmedel. Det innebär att vi sedan grundandet 2012 arbetat för att minska avståndet mellan producent och konsument. Det är vårt DNA.

I vår omvärldsanalys har vi också sett det arbete som görs i regionerna runt oss och vi kan se att vi kan stärka varandra. I Örebro har ett gediget genomlysningsarbete genomförts och ser en hög igenkänning jämfört med vår analys:

1. Lokalproducerade råvaror efterfrågas också allt mer på restauranger i Örebro.
2. Inom besöksnäringen syns en tydlig ökning av efterfrågan på lokalproducerad mat inom hela länet.
3. På regionnivå ser man behov av att upprätta samarbeten med närliggande landskap som kan komplettera utbudet inom länet.

Johan Swahn föreläser under en affärsutvecklingsdag i projektet

För att kunna erbjuda lokalt producerad mat på menyn behövs ett större lokalt utbud. Ett större utbud innebär fler produkter, fler producenter och högre volym av befintliga produkter. I föreningens och samverkande parters region som omfattar Bergslagen och Mälardalen finns stor potential i att producera för att möta en stor efterfrågan hos regionens restauranger och butiker.

Vi vill öka den lokala livsmedelproduktionen och därmed utbudet genom att: 

1. Öka lönsamheten och överlevnadsgraden hos befintliga företag
2. Öka förmågan att växa och producera mer och fler produkter hos befintliga producenter
3. Inspirera och bidra till produktutveckling och innovation.
4. Inspirera till och underlätta startandet av nya företag.
5. Samarbeta med Agro Örebro och Fjärdhundraland som båda representerar närliggande marknader. 

Att göra sig synlig på restauranger och vara en konkurrenskraftig leverantör är eftersträvansvärt för det höjer statusen och kvaliteten på det lokalt producerade vilket i förlängningen är direkt måluppfyllande för föreningens verksamhet. 

×